Ga naar de inhoud
BellaDesignStudio » Over grafisch ontwerp bureau Bella Design Studio » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bella Design Studio

Iederen dienst en samenwerking is onderheving aan onderstaande algemene voorwaarden.

 1. Definitions:
 2. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Bella Design Studio, zowel via de website als anderszins.
 3. Diensten: Bella Design Studio biedt design- en illustratiediensten aan, zoals gespecificeerd in individuele overeenkomsten met klanten.
 4. Eigendom van Intellectueel Eigendom:
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Bella Design Studio de eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar gegenereerde werken.
  • De klant krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het geleverde werk welke voor onbepaalde tijd geldig is.
 5. Beperkingen van Gebruik:
  • De klant is niet gerechtigd het geleverde werk te wijzigen, verkopen, distribueren, of gebruiken buiten de overeengekomen scope, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bella Design Studio.
 6. Vertrouwelijkheid:
  • Beide partijen verbinden zich tot vertrouwelijkheid met betrekking tot alle uitgewisselde informatie gedurende de samenwerking.
 7. Beperking van Aansprakelijkheid:
  • Bella Design Studio is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade.
  • De totale aansprakelijkheid van Bella Design Studio is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
 8. Betaling en Tarieven:
  • De betalingsvoorwaarden worden gespecificeerd in de opdrachtbevestiging of contract.
  • Facturen dienen binnen de gestelde termijn betaald te worden.
 9. Annulering en Wijzigingen:
  • Bij annulering of wijziging van opdrachten kunnen kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de voortgang van het project.
 10. Toepasselijk Recht en Geschillen:
  • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Klant of gebruiker dient eerst haar bewaar kenbaar te maken aan Isabella De Felip. Welke dan een periode van 6 maanden heeft om de eventuele tekortkoming te herstellen.
  • Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  • Voor een geschil bij de rechter komt zullen partijen hun uiterste best doen om via meadiation tot overeenstemming te komen.
 11. Dienstverlener: Bella Design Studio, geleid door Isabella De Felip, gevestigd in Kampdijklaan 29, te Vught in Nederland.
 12. Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die diensten afneemt van Bella Design Studio.
 13. Intellectueel Eigendom (IP): Alle resultaten van diensten geleverd door Bella Design Studio.